TJ Aerospace vừa mới cài đặt năm mới 5-Axis CNC máy tại cơ sở của chúng tôi

TJ Aerospace vừa mới cài đặt năm mới 5-Axis CNC máy tại cơ sở của chúng tôi

TJ Aerospace gần đây đã mua và cài đặt năm mới 5-trục HAAS UMC-750 tại cơ sở của chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng cho 2020!

Chia sẻ bài đăng này